E477Q.7
bếp âu điện
1. MT77T
bếp nấu bề mặt
E777LC.1
bếp chiên bề mặt
5. EF777T
bếp chiên nhúng
1. M477T
bếp hâm sốt
2. EC777
bếp nấu mì
1. EBR77 1
chảo nấu tay quay
MG7G50I77
nồi nấu nước súp
MG7GT77
lò nướng bề mặt