electric stove 1
bếp âu điện
solid top
bếp nấu bề mặt
fry top d
bếp chiên bề mặt
deep fat fryers 1
bếp chiên nhúng
bain marie 1
bếp hâm sốt
pasta
bếp nấu mì
Bratt pant
chảo nấu tay quay
Boiling pans
nồi nấu nước súp
salamanders
lò nướng bề mặt