Tu Mat Dang Dung
tủ mát dạng đứng
Tu Dong Dang Dung
tủ đông dạng đứng
Tu Lien Hop Dong Mat
tủ liên hợp đông mát dạng đứng